Dit beleningsbewijs dient zorgvuldig te worden bewaard. Bij verlies wordt geen duplicaat verstrekt. Pandhuis Groningen zal de beleende zaken met zorg opslaan en verzekeren.
Zij aanvaardt aansprakelijkheid tot maximaal het bij belening aan de pandgever verstrekte bedrag. Indien de vervaldatum met goedkeuring van de pandnemer is verlengd gelden bij aflossing en retourname daardoor aangepaste kosten vanwege die verlengde termijnen.

Indien de beleende zaken niet middels aflossing van de hoofdsom en betaling van kosten na de (eventuele verlengde) vervaldatum in het bezit zijn gesteld van de pandgever, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe (buiten) gerechtelijke in gebreke stelling noodzakelijk is.

Pandhuis Groningen is alsdan gerechtigd de beleende zaken op een door haar gekozen wijze en tegen een door haar vast te stellen prijs te verkopen. Het terughalen van de zaken is dan niet meer mogelijk.

De opbrengst van die verkoop komt geheel ten goede aan de pandnemer, ook indien deze hoger is dan de door de pandgever aangegane schuld. Verrekening is derhalve uitgesloten. In geval van geschil aangaande de juistheid van vervaldata, de omvang of soort van de beleende zaken, de verstrekkingen van geldsommen, de door de pandgever gedane aflossingen en kosten zullen de boeken van Pandhuis Groningen bepalend zijn voor de rechtsverhoudingen tussen partijen.